[BỘ 1985] Tờ 2 đồng 1985
Đăng ngày 06-07-2020 12:10:53 PM
Giá : 15.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
 • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
 • Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
 • Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[BỘ 1985] Tờ 1 đồng 1985, hòn phụ tử Hà Tiên
Đăng ngày 06-07-2020 11:57:04 AM
Giá : 15.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
 • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
 • Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
 • Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[BỘ 1980 - 1981] Tờ 2 đồng 1980 cầu Phú Xuân Huế
Đăng ngày 14-07-2020 11:59:06 PM
Giá : 22.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ cotton] Tờ 100 đồng cottong huyền thoại bao cấp, Tháp Phổ Minh Nam Định
Đăng ngày 26-07-2020 08:31:48 AM
Giá : 23.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất
 

Tiền Việt Nam không phát hành 2000 đồng [COPY] đại diện hình
Đăng ngày 14-01-2021 08:37:22 PM
Giá : 25.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Tiền Việt Nam không phát hành 500 đồng [COPY] đại điện hình
Đăng ngày 14-01-2021 08:36:07 PM
Giá : 25.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Tiền Việt Nam không phát hành 100 đồng [COPY] đại điện hình
Đăng ngày 14-01-2021 08:34:02 PM
Giá : 25.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Tiền Việt Nam không phát hành 500 nghìn đồng[COPY] đại điện hình
Đăng ngày 14-01-2021 08:32:39 PM
Giá : 25.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Tiền Việt Nam không phát hành 1 hào [COPY] đại điện hình
Đăng ngày 14-01-2021 08:31:05 PM
Giá : 25.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Tiền Việt Nam không phát hành 2 hào [COPY] đại điện hình
Đăng ngày 14-01-2021 08:29:36 PM
Giá : 25.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

 

Tiền Việt Nam không phát hành 50 đồng [COPY] đại diện hình
Đăng ngày 14-01-2021 08:27:41 PM
Giá : 25.000 VNĐ

   • Hàng chuẩn, thật
    Dịch vụ đi kèm đầy đủ
    Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
    Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

    

   

[Bộ 1980 - 1981] Tờ 10 đồng 1980 Nhà sàn chủ tịch Hồ Chí Mình
Đăng ngày 15-07-2020 12:03:07 AM
Giá : 29.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[BỘ 1985] Tờ 5 đồng 1985
Đăng ngày 06-07-2020 12:13:28 PM
Giá : 30.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
 • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
 • Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
 • Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1976] Tờ 5 đồng 1976 bến cảng cá Sài Gòn
Đăng ngày 14-07-2020 02:02:42 PM
Giá : 42.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1976] Tờ 1 đồng 1976 nhà máy gang thép Thái Nguyên
Đăng ngày 14-07-2020 01:58:19 PM
Giá : 42.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[BỘ 1985] Tờ 20 đồng 1985 bao cấp
Đăng ngày 08-07-2020 12:34:17 AM
Giá : 42.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
 • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
 • Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
 • Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[BỘ 1985] Tờ 10 đồng 1985
Đăng ngày 06-07-2020 12:17:13 PM
Giá : 48.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
 • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
 • Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
 • Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[BỘ 1985] Tờ 50 đồng 1985 Cầu Thăng Long ở Hà Nội
Đăng ngày 14-07-2020 01:29:54 PM
Giá : 52.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[BỘ 1976] Tờ 5 hào 1975, ghe chờ dừa, nhỏ nhất đầu tiên sau giải phóng
Đăng ngày 14-07-2020 01:54:11 PM
Giá : 55.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ cotton] Tờ 20.000 đồng Việt Nam 1991 bao cấp, Xưởng sản xuất đồ hộp
Đăng ngày 26-07-2020 08:41:06 AM
Giá : 60.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[BỘ 1976] Tờ 10 đồng 1976 Voi kéo gỗ
Đăng ngày 14-07-2020 02:07:45 PM
Giá : 68.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[BỘ 1985] Tờ 50 đồng 1985 Đập thủy điện Sông Đà
Đăng ngày 14-07-2020 01:37:40 PM
Giá : 68.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ cotton] Tờ 10.000 đồng Việt Nam 1993 bao cấp, Vịnh Hạ Long
Đăng ngày 26-07-2020 08:35:00 AM
Giá : 80.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất
 

[BỘ 1976] Tờ 50 đồng 1976 lớn nhất, công trường thủy điện Sông Đà
Đăng ngày 14-07-2020 11:54:07 PM
Giá : 83.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1980 - 1981] Tờ 100 đồng 1980 Vịnh Hạ Long
Đăng ngày 15-07-2020 12:09:13 AM
Giá : 88.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Tờ 100 đồng kỷ niệm 65 năm thành lập ngân hàng nhà nước Việt Nam 1965 - 2016
Đăng ngày 26-07-2020 09:07:53 AM
Giá : 90.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Tờ tiền 5 hào [Bộ 1985]
Đăng ngày 09-01-2021 09:03:47 PM
Giá : 92.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ cotton] Tờ 50.000 đồng Việt Nam 1994, Bến cảng Nhà Rồng Hồ Chí Minh
Đăng ngày 26-07-2020 08:45:55 AM
Giá : 95.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[BỘ 1976] Tờ 20 đồng 1976 máy cày và đập nước
Đăng ngày 14-07-2020 11:34:00 PM
Giá : 99.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[KÈM FOLDER] Combo bộ 100 đồng 2016 kỷ niệm 65 năm thành lập ngân hàng nhà nước Việt Nam
Đăng ngày 26-07-2020 09:11:44 AM
Giá : 105.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất
 

[Bộ hiếm 1987] Tờ 5000 đồng 1987 Giàn khoan dầu ở Vũng Tàu
Đăng ngày 18-07-2020 02:23:44 PM
Giá : 125.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[BỘ 1985] Tờ 100 đồng 1985 Nông dân cấy lúa ở Bắc Bộ
Đăng ngày 14-07-2020 01:41:35 PM
Giá : 138.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[BỘ 1985] Tờ 500 đồng 1985 nhà máy xi măng Bỉm Sơn
Đăng ngày 14-07-2020 01:45:54 PM
Giá : 152.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Tờ 50.000 đồng 1990 bến càng nhà Rồng Tp.Hồ Chí Minh (Loại hiếm, khác loại phổ thông)
Đăng ngày 01-04-2021 10:22:59 AM
Giá : 180.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

Tờ tiền 1000 đồng 1987 khai thác than ở Quảng Ninh, phát hành trong giai đoạn ngắn
Đăng ngày 19-01-2021 09:52:06 AM
Giá : 230.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Tờ tiền 30 đồng [Bộ 1985]
Đăng ngày 09-01-2021 10:05:13 PM
Giá : 250.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ cotton] Tờ 100.000 đồng Việt Nam 1994, Nhà sàn Hồ Chủ Tịch
Đăng ngày 26-07-2020 08:50:30 AM
Giá : 255.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1980 - 1981] Tờ 30 đồng 1981 Bến cảng nhà Rồng
Đăng ngày 15-07-2020 12:06:15 AM
Giá : 298.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Tờ tiền 2000 đồng 1987 nhà máy gang thép Thái Nguyên, phát hành trong giai đoạn ngắn
Đăng ngày 19-01-2021 09:43:30 AM
Giá : 580.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Tờ 10.000 đồng Vịnh Hạ long 1990 (loại cực hiếm khác loại 1993)
Đăng ngày 01-04-2021 10:19:36 AM
Giá : 680.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây