[BỘ 1985] Tờ 2 đồng 1985
Đăng ngày 06-07-2020 12:10:53 PM
Giá : 15.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
 • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
 • Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
 • Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[BỘ 1985] Tờ 1 đồng 1985, hòn phụ tử Hà Tiên
Đăng ngày 06-07-2020 11:57:04 AM
Giá : 15.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
 • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
 • Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
 • Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ hoa văn 1969] Tờ 500 đồng hoa văn 1969
Đăng ngày 18-07-2020 02:12:29 PM
Giá : 22.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[BỘ 1980 - 1981] Tờ 2 đồng 1980 cầu Phú Xuân Huế
Đăng ngày 14-07-2020 11:59:06 PM
Giá : 22.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ cotton] Tờ 100 đồng cottong huyền thoại bao cấp, Tháp Phổ Minh Nam Định
Đăng ngày 26-07-2020 08:31:48 AM
Giá : 23.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất
 

Tiền Việt Nam không phát hành 2000 đồng [COPY] đại diện hình
Đăng ngày 14-01-2021 08:37:22 PM
Giá : 25.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Tiền Việt Nam không phát hành 500 đồng [COPY] đại điện hình
Đăng ngày 14-01-2021 08:36:07 PM
Giá : 25.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Tiền Việt Nam không phát hành 100 đồng [COPY] đại điện hình
Đăng ngày 14-01-2021 08:34:02 PM
Giá : 25.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Tiền Việt Nam không phát hành 500 nghìn đồng[COPY] đại điện hình
Đăng ngày 14-01-2021 08:32:39 PM
Giá : 25.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Tiền Việt Nam không phát hành 1 hào [COPY] đại điện hình
Đăng ngày 14-01-2021 08:31:05 PM
Giá : 25.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Tiền Việt Nam không phát hành 2 hào [COPY] đại điện hình
Đăng ngày 14-01-2021 08:29:36 PM
Giá : 25.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

 

Tiền Việt Nam không phát hành 50 đồng [COPY] đại diện hình
Đăng ngày 14-01-2021 08:27:41 PM
Giá : 25.000 VNĐ

   • Hàng chuẩn, thật
    Dịch vụ đi kèm đầy đủ
    Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
    Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

    

   

[Bộ 1980 - 1981] Tờ 10 đồng 1980 Nhà sàn chủ tịch Hồ Chí Mình
Đăng ngày 15-07-2020 12:03:07 AM
Giá : 29.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[BỘ 1985] Tờ 5 đồng 1985
Đăng ngày 06-07-2020 12:13:28 PM
Giá : 30.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
 • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
 • Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
 • Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ hoa văn 1969] Tờ 1000 đồng hoa văn 1969
Đăng ngày 18-07-2020 02:14:49 PM
Giá : 34.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ Ủy Ban 1968] Tờ 1 đồng gặt lúa lớp học
Đăng ngày 15-07-2020 02:04:02 PM
Giá : 35.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1976] Tờ 5 đồng 1976 bến cảng cá Sài Gòn
Đăng ngày 14-07-2020 02:02:42 PM
Giá : 42.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1976] Tờ 1 đồng 1976 nhà máy gang thép Thái Nguyên
Đăng ngày 14-07-2020 01:58:19 PM
Giá : 42.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[BỘ 1985] Tờ 20 đồng 1985 bao cấp
Đăng ngày 08-07-2020 12:34:17 AM
Giá : 42.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
 • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
 • Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
 • Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ Ủy Ban 1968] Tờ 20 xu Ngôi Sao mặt trần giải phóng
Đăng ngày 27-07-2020 04:00:06 PM
Giá : 45.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ tướng 1966] Tờ 500 đồng 1966 cụ Trần Hưng Đạo
Đăng ngày 18-07-2020 02:28:43 PM
Giá : 48.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[BỘ 1985] Tờ 10 đồng 1985
Đăng ngày 06-07-2020 12:17:13 PM
Giá : 48.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
 • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
 • Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
 • Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ VNCH 1955 lần 2] Tờ 1 đồng 1955 đền Hùng, sở thú
Đăng ngày 18-07-2020 02:57:12 PM
Giá : 52.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ hoa văn 1969] Tờ 50 đồng hoa văn 1969
Đăng ngày 15-07-2020 02:46:34 PM
Giá : 52.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[BỘ 1985] Tờ 50 đồng 1985 Cầu Thăng Long ở Hà Nội
Đăng ngày 14-07-2020 01:29:54 PM
Giá : 52.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ hoa văn 1969] Tờ 20 đồng hoa văn 1969
Đăng ngày 15-07-2020 02:44:38 PM
Giá : 55.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[BỘ 1976] Tờ 5 hào 1975, ghe chờ dừa, nhỏ nhất đầu tiên sau giải phóng
Đăng ngày 14-07-2020 01:54:11 PM
Giá : 55.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ GPMN 1966/1975] Tờ 1 đồng 1966 ghe chở dừa Nam Bộ, gặt lúa miền Bắc
Đăng ngày 15-07-2020 12:22:53 AM
Giá : 56.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ GPMN 1966/1975] Tờ 10 xu 1966 Ruộng muối, buôn bán trên sông Cửu Long
Đăng ngày 15-07-2020 12:17:18 AM
Giá : 56.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền Đông Dương] 2 hào hoa văn
Đăng ngày 18-07-2020 11:41:21 PM
Giá : 58.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ thú 1972] Tờ 1000 đồng 1972 con Voi Việt Nam Cộng Hòa
Đăng ngày 15-07-2020 02:34:24 PM
Giá : 58.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

Bộ 4 tờ tiền MẪU Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa COPY
Đăng ngày 20-10-2021 08:21:30 PM
Giá : 60.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ cotton] Tờ 20.000 đồng Việt Nam 1991 bao cấp, Xưởng sản xuất đồ hộp
Đăng ngày 26-07-2020 08:41:06 AM
Giá : 60.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền Đông Dương] 5 xu hoa văn
Đăng ngày 18-07-2020 11:44:47 PM
Giá : 62.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Tiền Đông Dương] 1 hào hoa văn
Đăng ngày 18-07-2020 11:39:25 PM
Giá : 62.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Tiền Đông Dương] giấy 1 đồng vàng gánh dừa 194x
Đăng ngày 18-07-2020 03:33:54 PM
Giá : 65.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ Ủy Ban 1968] Tờ 50 xu Ngôi Sao mặt trần giải phóng
Đăng ngày 27-07-2020 04:03:59 PM
Giá : 66.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1964] Tờ 1 đồng Máy cày
Đăng ngày 19-09-2020 02:40:59 PM
Giá : 68.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền Đông Dương] Giấy 5 đồng vàng Gò mối
Đăng ngày 18-07-2020 11:28:29 PM
Giá : 68.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ thú 1972] Tờ 50 đồng 1972 con Ngựa Việt Nam Cộng Hòa
Đăng ngày 15-07-2020 02:21:03 PM
Giá : 68.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[BỘ 1976] Tờ 10 đồng 1976 Voi kéo gỗ
Đăng ngày 14-07-2020 02:07:45 PM
Giá : 68.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[BỘ 1985] Tờ 50 đồng 1985 Đập thủy điện Sông Đà
Đăng ngày 14-07-2020 01:37:40 PM
Giá : 68.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 4 tờ tiền miền Bắc hiếm COPY
Đăng ngày 20-10-2021 08:18:15 PM
Giá : 70.000 VNĐ


 • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ GPMN 1966/1975] Tờ 2 đồng 1966 Cầu Móng Sài Gòn, Nhân dân tiếp đón bộ đội
Đăng ngày 15-07-2020 12:25:41 AM
Giá : 72.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ GPMN 1966/1975] Tờ 20 xu 1966 rừng cao su, bộ đội giải phóng
Đăng ngày 15-07-2020 12:19:39 AM
Giá : 72.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ thú 1972] Tờ 100 đồng 1972 con Trâu Việt Nam Cộng Hòa
Đăng ngày 15-07-2020 02:24:11 PM
Giá : 74.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

Bộ 4 tờ tiền SPECIMEN Việt Nam 1980-1981 COPY
Đăng ngày 20-10-2021 08:46:23 PM
Giá : 75.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ cotton] Tờ 10.000 đồng Việt Nam 1993 bao cấp, Vịnh Hạ Long
Đăng ngày 26-07-2020 08:35:00 AM
Giá : 80.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất
 

[Bộ hoa văn 1969] Tờ 100 đồng hoa văn 1969
Đăng ngày 15-07-2020 02:58:41 PM
Giá : 82.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[BỘ 1976] Tờ 50 đồng 1976 lớn nhất, công trường thủy điện Sông Đà
Đăng ngày 14-07-2020 11:54:07 PM
Giá : 83.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền Đông Dương] Tờ 10 xu Chợ và Voi
Đăng ngày 18-07-2020 11:47:37 PM
Giá : 85.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ VNCH 1955 lần 1] Tờ 5 đồng 1955 con trâu cày ruộng
Đăng ngày 18-07-2020 02:49:37 PM
Giá : 85.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ GPMN 1966/1975] Tờ 5 đồng 1966 Xưởng dệt Sài Gòn, Bắn rơi máy bay ở Ấp Bắc
Đăng ngày 15-07-2020 12:28:08 AM
Giá : 86.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1980 - 1981] Tờ 100 đồng 1980 Vịnh Hạ Long
Đăng ngày 15-07-2020 12:09:13 AM
Giá : 88.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ Ủy Ban 1968] Tờ 2 đồng Đồng bào Thượng đi dân công - Chài cá ở sông rạch miền Nam
Đăng ngày 01-04-2021 12:59:25 PM
Giá : 90.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

[Bộ 1955 lần 2] Tờ 5 đồng Con phượng - con trâu cày ruộng
Đăng ngày 19-01-2021 08:24:24 PM
Giá : 90.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

Tờ 100 đồng kỷ niệm 65 năm thành lập ngân hàng nhà nước Việt Nam 1965 - 2016
Đăng ngày 26-07-2020 09:07:53 AM
Giá : 90.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Tờ tiền 5 hào [Bộ 1985]
Đăng ngày 09-01-2021 09:03:47 PM
Giá : 92.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Giấy rơm VNDCCH] Tờ 5 đồng dân quân 1948
Đăng ngày 18-07-2020 03:12:07 PM
Giá : 94.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ VNCH 1955 lần 1] Tờ 10 đồng 1955 vợ chồng ôm lúa
Đăng ngày 18-07-2020 02:52:27 PM
Giá : 94.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ cotton] Tờ 50.000 đồng Việt Nam 1994, Bến cảng Nhà Rồng Hồ Chí Minh
Đăng ngày 26-07-2020 08:45:55 AM
Giá : 95.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền Đông Dương] Viện phát hành 1 đồng con Lân
Đăng ngày 18-07-2020 11:31:50 PM
Giá : 98.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[BỘ 1976] Tờ 20 đồng 1976 máy cày và đập nước
Đăng ngày 14-07-2020 11:34:00 PM
Giá : 99.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[KÈM FOLDER] Combo bộ 100 đồng 2016 kỷ niệm 65 năm thành lập ngân hàng nhà nước Việt Nam
Đăng ngày 26-07-2020 09:11:44 AM
Giá : 105.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất
 

Bộ 6 tờ tiền Việt Nam Cộng Hòa Hiếm COPY
Đăng ngày 20-10-2021 09:11:48 PM
Giá : 110.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 6 tờ tiền SPECIMEN Việt Nam 1976 COPY
Đăng ngày 20-10-2021 08:43:34 PM
Giá : 110.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 7 tờ tiền coton SPECIMEN Việt Nam 1987-1994 COPY
Đăng ngày 20-10-2021 08:57:26 PM
Giá : 120.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 7 tờ tiền MẪU VIệt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 1958 COPY
Đăng ngày 20-10-2021 08:35:42 PM
Giá : 120.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ VNDCCH 1958] Tờ 1 đồng cột cờ Hà Nội
Đăng ngày 11-09-2020 08:11:54 PM
Giá : 125.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ hiếm 1987] Tờ 5000 đồng 1987 Giàn khoan dầu ở Vũng Tàu
Đăng ngày 18-07-2020 02:23:44 PM
Giá : 125.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ VNDCCH 1958] Tờ 1 hào xe lửa
Đăng ngày 18-07-2020 03:08:31 PM
Giá : 126.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ thú 1972] Tờ 500 đồng 1972 con Cọp Việt Nam Cộng Hòa
Đăng ngày 15-07-2020 02:31:58 PM
Giá : 128.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ Ủy Ban 1968] Tờ 10 xu ngôi sao
Đăng ngày 15-07-2020 12:38:13 AM
Giá : 130.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1955 lần 1] Tờ 2 đồng Thuyền buồm - Cảnh thôn quê
Đăng ngày 19-09-2020 02:51:49 PM
Giá : 135.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền Đông Dương] Tờ 20 xu cô gái Nam Bộ
Đăng ngày 18-07-2020 11:49:31 PM
Giá : 138.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[BỘ 1985] Tờ 100 đồng 1985 Nông dân cấy lúa ở Bắc Bộ
Đăng ngày 14-07-2020 01:41:35 PM
Giá : 138.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 8 tờ tiền MẪU Ủy Ban Trung Ương MTGPMN Việt Nam COPY
Đăng ngày 20-10-2021 09:09:31 PM
Giá : 140.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 8 tờ tiền MẪU Miền Bắc Việt Nam 1966/1975 COPY
Đăng ngày 20-10-2021 08:38:55 PM
Giá : 140.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 7 tờ tiền Việt Nam không duyệt phát hành COPY
Đăng ngày 20-10-2021 08:25:50 PM
Giá : 140.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền Đông Dương] Tờ 50 xu cô gái Bắc Bộ
Đăng ngày 18-07-2020 11:51:52 PM
Giá : 142.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ 1964 -1975] Tờ 2 hào 1975, Hai nông dấn đang phun thuốc sâu
Đăng ngày 19-01-2021 08:30:41 PM
Giá : 145.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

Bộ 8 tờ tiền Đông Dương Hiếm khổ lớn COPY
Đăng ngày 20-10-2021 09:04:59 PM
Giá : 150.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền Đông Dương] Tờ 5 hào hoa văn
Đăng ngày 15-04-2021 11:24:29 AM
Giá : 150.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

[Bộ 1964 - 1975] Tờ 5 xu hoa văn VNDCCH 1975
Đăng ngày 02-04-2021 02:43:39 PM
Giá : 150.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

   

[BỘ 1985] Tờ 500 đồng 1985 nhà máy xi măng Bỉm Sơn
Đăng ngày 14-07-2020 01:45:54 PM
Giá : 152.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ thú 1972] Tờ 200 đồng 1972 con Nai Việt Nam Cộng Hòa
Đăng ngày 15-07-2020 02:29:20 PM
Giá : 162.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ hoa văn 1969] Tờ 200 đồng hoa văn 1969
Đăng ngày 18-07-2020 02:09:10 PM
Giá : 165.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ 1955 lần 1] Tờ 1 đồng Đập lúa - Ruộng muối
Đăng ngày 19-09-2020 02:46:39 PM
Giá : 175.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 10 tờ tiền Đông Dương Hiếm COPY
Đăng ngày 20-10-2021 09:02:39 PM
Giá : 180.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 11 tờ tiền SPECIMEN Việt Nam 1985 COPY
Đăng ngày 20-10-2021 08:48:44 PM
Giá : 180.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ GPMN 1966/1975] Tờ 50 xu thu hoạch mía - đan chiếu
Đăng ngày 02-04-2021 02:35:06 PM
Giá : 180.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

   

Tờ 50.000 đồng 1990 bến càng nhà Rồng Tp.Hồ Chí Minh (Loại hiếm, khác loại phổ thông)
Đăng ngày 01-04-2021 10:22:59 AM
Giá : 180.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

[Bộ 1964 - 1975] Tờ 1 hào phụ nữ miền Bắc nuôi Heo 1972
Đăng ngày 02-04-2021 02:32:35 PM
Giá : 185.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

   

Bộ 12 tờ tiền Thành Thái Đông Dương Việt Nam Hiếm COPY
Đăng ngày 20-10-2021 09:07:30 PM
Giá : 190.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1958] Tờ 5 đồng Mỏ than Cẩm Phả, Hòn Gai - Quảng Ninh
Đăng ngày 03-04-2021 09:23:46 AM
Giá : 195.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[BỘ VNCH 1964] Tờ 20 đồng Cá Hóa Long
Đăng ngày 05-01-2021 06:36:32 AM
Giá : 195.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ VNDCCH 1958] Tờ 10 đồng Cụ Mượt, Nhà máy gang thép ở Thái Nguyên
Đăng ngày 18-07-2020 03:06:28 PM
Giá : 195.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ VNCH 1955 lần 1] Tờ 100 đồng máy cày 1955
Đăng ngày 18-07-2020 03:01:22 PM
Giá : 196.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ GPMN 1966/1975] Tờ 10 đồng 1966 Ba cô gái Bắc Trung Nam, đồng bào Thượng
Đăng ngày 15-07-2020 12:30:44 AM
Giá : 198.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 12 tờ tiền MẪU Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 1951-1953 COPY
Đăng ngày 20-10-2021 08:29:34 PM
Giá : 210.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây