Xu Việt Nam 200 đồng 2003
Đăng ngày 26-05-2023 03:16:08 PM
Giá : 5.000 VNĐ

   • Hàng chuẩn, thật
    Dịch vụ đi kèm đầy đủ
    Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
    Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

    

   

Đồng xu 500 đồng Việt Nam 2003
Đăng ngày 26-05-2023 03:14:47 PM
Giá : 5.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu 2000 đồng Việt Nam 2003
Đăng ngày 26-05-2023 03:12:05 PM
Giá : 6.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

Xu Việt Nam 1000 đồng 2003
Đăng ngày 26-05-2023 03:13:24 PM
Giá : 12.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu Việt Nam 2003 mệnh giá 5000 đồng
Đăng ngày 26-05-2023 03:10:16 PM
Giá : 17.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất  

[Bộ 1976] Xu 1 đồng 1976, đồng xu mệnh giá lớn nhất trong bộ xu đầu tiên sau giải phóng
Đăng ngày 19-07-2020 11:57:16 PM
Giá : 18.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1976] Xu 5 hào Việt Nam 1976, đồng xu đầu tiên sau giải phóng
Đăng ngày 19-07-2020 11:52:46 PM
Giá : 18.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1976] Đồng xu 1 hào 1976. Đồng nhỏ nhất đầu tiên sau giải phóng
Đăng ngày 19-07-2020 04:06:58 PM
Giá : 18.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1976] Xu 2 hào năm 1976, mệnh giá phát hành ít
Đăng ngày 19-07-2020 11:50:19 PM
Giá : 20.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu Đông Dương] 5 cent Đông Dương trắng 1943
Đăng ngày 22-07-2020 10:20:25 AM
Giá : 22.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu VNCH] Xu 10 đồng Việt Nam Cộng Hòa bụi lúa
Đăng ngày 20-07-2020 09:25:34 AM
Giá : 22.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu 3 nước Đông Dương] 10 Su ba cô gái Bắc Trung Nam 1953
Đăng ngày 20-07-2020 09:41:19 AM
Giá : 28.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu VNCH] Đồng xu 1 đồng cây lúa 1971
Đăng ngày 20-07-2020 12:08:05 AM
Giá : 28.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Đồng xu Hoa xòe Đông Dương 10 cent 19xx, Hàng Lưu Niệm
Đăng ngày 23-07-2021 09:00:02 PM
Giá : 29.000 VNĐ

  • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Xu Đông Dương] 5 cent Nữ thần
Đăng ngày 22-07-2020 10:16:49 AM
Giá : 29.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu Đông Dương] 10 cent Đầu trọc Niken
Đăng ngày 22-07-2020 10:23:01 AM
Giá : 30.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu VNCH] Xu 5 đồng Việt Nam Cộng Hòa 8 Khía, đồng xu đẹp nhất VN
Đăng ngày 20-07-2020 09:21:50 AM
Giá : 32.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu VNCH] xu 1 đồng Tổng Thống Ngô Đình Diệm 196x
Đăng ngày 20-07-2020 12:04:18 AM
Giá : 32.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu Đông Dương] 20 Su 3 cô gái Bắc Trung Nam 1953
Đăng ngày 20-07-2020 09:44:15 AM
Giá : 34.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu Đông Dương] Đồng xu 20 cent Đầu trọc, niken
Đăng ngày 07-12-2021 08:43:34 PM
Giá : 35.000 VNĐ

 • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu Đông Dương] 1 cent lỗ tròn 1940
Đăng ngày 21-07-2020 04:27:06 PM
Giá : 35.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu Việt Nam đủ bộ 2003 5 viên
Đăng ngày 16-08-2020 10:37:15 AM
Giá : 38.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ 2003] Đủ bộ 5 viên, số lượng cực lớn, Sản phấm bán chạy nhất
Đăng ngày 22-07-2020 10:31:28 AM
Giá : 38.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Xu Đông Dương] Đồng xu 10 cent Đầu trọc nhôm 1945
Đăng ngày 29-11-2021 10:05:21 AM
Giá : 40.000 VNĐ

 • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu Đông Dương] 1/4 cent 194x
Đăng ngày 08-07-2021 07:44:04 PM
Giá : 40.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu VNCH] Đồng xu 10 đồng FAO 1974, tăng gia sản xuất nông phẩm
Đăng ngày 08-07-2021 08:07:50 PM
Giá : 45.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu Đông Dương] 20 cent đầu trọc 1945
Đăng ngày 08-07-2021 08:05:39 PM
Giá : 45.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu VNCH] cặp xu 1 đồng cây lúa 1960 và 1971
Đăng ngày 20-07-2020 12:12:10 AM
Giá : 45.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Xu Đông Dương] 1 cent Bách Phân Chi Nhất
Đăng ngày 21-07-2020 04:24:40 PM
Giá : 46.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu Đông Dương] 1/2 Cent 193x
Đăng ngày 29-03-2021 03:06:25 PM
Giá : 50.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu VNCH] Đồng xu 5 xu 1975 hoa văn
Đăng ngày 27-04-2021 11:17:37 AM
Giá : 55.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu VNCH] Đồng xu 1 xu 1975 Ngôi sao - nhánh lúa
Đăng ngày 27-04-2021 11:21:46 AM
Giá : 60.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu VNCH] Đồng xu 2 xu 1975 hoa văn
Đăng ngày 27-04-2021 11:19:14 AM
Giá : 60.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Đủ bộ xu Việt Nam 1976, bộ tiền đầu tiền sau giải phóng
Đăng ngày 19-07-2020 04:03:02 PM
Giá : 65.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

Xu Hoa xòe Đông Dương 20 cent 19xx, Hàng Lưu Niệm
Đăng ngày 23-07-2021 09:06:02 PM
Giá : 69.000 VNĐ

  • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Xu VNCH] Bộ 3 viên xu 10 đồng Việt Nam Cộng Hòa khác nhau 1964, 1968 và 1970
Đăng ngày 20-07-2020 12:24:06 AM
Giá : 72.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Xu VNCH] Bộ 3 viên xu 1 đồng Việt Nam cộng hòa khác nhau 1960, 1964 và 1971
Đăng ngày 20-07-2020 12:20:06 AM
Giá : 72.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Xu VNCH] 50 xu Tổng Thống Ngô Đình Diệm 1963
Đăng ngày 20-07-2020 09:34:02 AM
Giá : 82.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

Đồng xu 5 hào VNDCCH 1946, 1 trong những đồng xu đầu tiền của Việt Nam
Đăng ngày 08-07-2021 08:13:43 PM
Giá : 90.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu Đông Dương] Đồng xu 1 Piastre Đầu Trọc 1947
Đăng ngày 05-10-2021 04:09:41 PM
Giá : 98.000 VNĐ

 • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu VNCH] Xu 20 đồng Việt Nam Cộng Hòa nông dân bó lúa
Đăng ngày 20-07-2020 09:28:29 AM
Giá : 98.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Xu VNCH] 50 su Tổng Thống Ngô Đình Diệm 1960
Đăng ngày 20-07-2020 09:31:36 AM
Giá : 116.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Xu Đông Dương] 50 Xu Rồng 3 cô gái Bắc Trung Nam 1953
Đăng ngày 20-07-2020 09:47:45 AM
Giá : 145.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu Hoa xòe Đông Dương 1 piastre 19xx, Hàng Đúc Lại Lưu Niệm
Đăng ngày 23-07-2021 08:52:27 PM
Giá : 150.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu Hoa xòe Đông Dương 1 Piastre HÀNG LƯU NIỆM sưu tầm
Đăng ngày 19-01-2021 09:33:01 PM
Giá : 150.000 VNĐ


 • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

Bộ 3 viên xu 1975 sưu tầm
Đăng ngày 27-04-2021 11:23:24 AM
Giá : 165.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Xu bạc Hoa xòe Đông Dương 10 Cent chuẩn cổ 100%, CÓ BẢO HÀNH
Đăng ngày 19-01-2021 08:55:29 PM
Giá : 165.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu VNCH] Bộ xu Việt Nam Cộng Hòa đệ nhị đầy đủ
Đăng ngày 20-07-2020 12:01:05 AM
Giá : 166.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Xu Đông Dương] Đủ bộ xu 3 cô gái Bắc Trung Nam 1953
Đăng ngày 20-07-2020 09:53:11 AM
Giá : 178.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu VNCH] Cặp 50 Su 1960 và 50 Xu 1963 Việt Nam Cộng Hòa
Đăng ngày 20-07-2020 12:16:11 AM
Giá : 198.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

Xu bạc Hoa xòe Đông Dương 20 Cent chuẩn cổ 100%, CÓ BẢO HÀNH, có hộp nhựa bảo quản
Đăng ngày 19-01-2021 08:51:40 PM
Giá : 280.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Xu VNCH] Bộ 3 viên xu 50 xu khác nhau Việt Nam Cộng Hòa hiếm nhất
Đăng ngày 20-07-2020 12:28:04 AM
Giá : 310.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

Xu bạc hoa xòe Đông Dương 1 Piastre HÀNG CHUẨN ZIN (CÓ BẢO HÀNH), có hộp bảo quản sang trọng
Đăng ngày 19-01-2021 09:00:44 PM
Giá : 1.980.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây