Bộ 4 tờ tiền MẪU Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa COPY
Đăng ngày 20-10-2021 09:21:30 AM
Giá : 60.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 4 tờ tiền miền Bắc hiếm COPY
Đăng ngày 20-10-2021 09:18:15 AM
Giá : 70.000 VNĐ


 • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 4 tờ tiền SPECIMEN Việt Nam 1980-1981 COPY
Đăng ngày 20-10-2021 09:46:23 AM
Giá : 75.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 6 tờ tiền Việt Nam Cộng Hòa Hiếm COPY
Đăng ngày 20-10-2021 10:11:48 AM
Giá : 110.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 6 tờ tiền SPECIMEN Việt Nam 1976 COPY
Đăng ngày 20-10-2021 09:43:34 AM
Giá : 110.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 7 tờ tiền coton SPECIMEN Việt Nam 1987-1994 COPY
Đăng ngày 20-10-2021 09:57:26 AM
Giá : 120.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 7 tờ tiền MẪU VIệt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 1958 COPY
Đăng ngày 20-10-2021 09:35:42 AM
Giá : 120.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 8 tờ tiền MẪU Ủy Ban Trung Ương MTGPMN Việt Nam COPY
Đăng ngày 20-10-2021 10:09:31 AM
Giá : 140.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 8 tờ tiền MẪU Miền Bắc Việt Nam 1966/1975 COPY
Đăng ngày 20-10-2021 09:38:55 AM
Giá : 140.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 7 tờ tiền Việt Nam không duyệt phát hành COPY
Đăng ngày 20-10-2021 09:25:50 AM
Giá : 140.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 8 tờ tiền Đông Dương Hiếm khổ lớn COPY
Đăng ngày 20-10-2021 10:04:59 AM
Giá : 150.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 10 tờ tiền Đông Dương Hiếm COPY
Đăng ngày 20-10-2021 10:02:39 AM
Giá : 180.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 11 tờ tiền SPECIMEN Việt Nam 1985 COPY
Đăng ngày 20-10-2021 09:48:44 AM
Giá : 180.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 12 tờ tiền Thành Thái Đông Dương Việt Nam Hiếm COPY
Đăng ngày 20-10-2021 10:07:30 AM
Giá : 190.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 12 tờ tiền MẪU Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 1951-1953 COPY
Đăng ngày 20-10-2021 09:29:34 AM
Giá : 210.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 13 tờ tiền Giấy Rơm cụ Hồ miền Trung Việt Nam COPY
Đăng ngày 20-10-2021 10:20:58 AM
Giá : 230.000 VNĐ

  • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

Bộ 19 tò tiền Giấy Rơm Cụ Hồ miền Bắc Việt Nam COPY
Đăng ngày 20-10-2021 10:15:32 AM
Giá : 340.000 VNĐ

Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 5 tờ tiền UBTUMTGPMN VN
Đăng ngày 09-01-2021 09:51:45 AM
Giá : 348.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 4 tờ tiền cotton huyền thoại
Đăng ngày 09-01-2021 09:25:37 AM
Giá : 405.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ tiền 1976 đầy đủ 6 tờ sưu tầm
Đăng ngày 09-01-2021 09:28:51 AM
Giá : 410.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 6 tờ tiền hoa văn 1969 -1971 Miền Nam
Đăng ngày 09-01-2021 09:34:06 AM
Giá : 420.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 4 tờ tiền bao cấp 1980 - 1981 sưu tầm
Đăng ngày 09-01-2021 09:15:29 AM
Giá : 420.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 5 tờ tiền con thú Miền Nam 1972
Đăng ngày 09-01-2021 09:40:19 AM
Giá : 440.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 35 tờ tiền Giấy Rơm cụ Hồ miền Nam Việt Nam COPY
Đăng ngày 20-10-2021 10:18:28 AM
Giá : 450.000 VNĐ

  • Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

Bộ tiền VNCH 1964 3 mệnh giá
Đăng ngày 09-01-2021 09:54:22 AM
Giá : 465.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

Bộ tiền bao cấp 1985 đầy đủ 11 mệnh giá
Đăng ngày 09-01-2021 09:10:12 AM
Giá : 770.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bộ 7 tờ tiền Giải Phóng Miền Nam Việt Nam 1966
Đăng ngày 09-01-2021 09:44:42 AM
Giá : 810.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền cổ Đông Dương] Bộ 3 tờ 10 đồng Việt Nam - Miên - Lào 1953
Đăng ngày 01-04-2021 04:02:24 AM
Giá : 980.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

[Bộ GPMN 1966/1975] Đủ bộ tiền 8 tờ giải phóng Miền Nam in năm 1966, lưu hành năm 1975
Đăng ngày 31-03-2021 11:32:17 PM
Giá : 1.520.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

Bộ tiền Việt Nam Cộng Hòa 1955 (lần 2) 6 mệnh giá sưu tầm
Đăng ngày 09-01-2021 10:00:50 AM
Giá : 1.650.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

Bộ tiền Việt Nam Cộng Hòa 1955 (lần 1) 9 mệnh giá sưu tầm
Đăng ngày 09-01-2021 09:59:15 AM
Giá : 7.850.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

Bộ 8 tờ tiền VNCH 1951
Đăng ngày 09-01-2021 09:56:43 AM
Giá : 10.680.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây