[Bộ hoa văn 1969] Tờ 500 đồng hoa văn 1969
Đăng ngày 18-07-2020 02:12:29 PM
Giá : 22.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ hoa văn 1969] Tờ 1000 đồng hoa văn 1969
Đăng ngày 18-07-2020 02:14:49 PM
Giá : 34.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ tướng 1966] Tờ 500 đồng 1966 cụ Trần Hưng Đạo
Đăng ngày 18-07-2020 02:28:43 PM
Giá : 48.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ VNCH 1955 lần 2] Tờ 1 đồng 1955 đền Hùng, sở thú
Đăng ngày 18-07-2020 02:57:12 PM
Giá : 52.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ hoa văn 1969] Tờ 50 đồng hoa văn 1969
Đăng ngày 15-07-2020 02:46:34 PM
Giá : 52.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ hoa văn 1969] Tờ 20 đồng hoa văn 1969
Đăng ngày 15-07-2020 02:44:38 PM
Giá : 55.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ thú 1972] Tờ 1000 đồng 1972 con Voi Việt Nam Cộng Hòa
Đăng ngày 15-07-2020 02:34:24 PM
Giá : 58.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ 1964] Tờ 1 đồng Máy cày
Đăng ngày 19-09-2020 02:40:59 PM
Giá : 68.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ thú 1972] Tờ 50 đồng 1972 con Ngựa Việt Nam Cộng Hòa
Đăng ngày 15-07-2020 02:21:03 PM
Giá : 68.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ thú 1972] Tờ 100 đồng 1972 con Trâu Việt Nam Cộng Hòa
Đăng ngày 15-07-2020 02:24:11 PM
Giá : 74.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ hoa văn 1969] Tờ 100 đồng hoa văn 1969
Đăng ngày 15-07-2020 02:58:41 PM
Giá : 82.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ VNCH 1955 lần 1] Tờ 5 đồng 1955 con trâu cày ruộng
Đăng ngày 18-07-2020 02:49:37 PM
Giá : 85.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ 1955 lần 2] Tờ 5 đồng Con phượng - con trâu cày ruộng
Đăng ngày 19-01-2021 08:24:24 PM
Giá : 90.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ VNCH 1955 lần 1] Tờ 10 đồng 1955 vợ chồng ôm lúa
Đăng ngày 18-07-2020 02:52:27 PM
Giá : 94.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ thú 1972] Tờ 500 đồng 1972 con Cọp Việt Nam Cộng Hòa
Đăng ngày 15-07-2020 02:31:58 PM
Giá : 128.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ 1955 lần 1] Tờ 2 đồng Thuyền buồm - Cảnh thôn quê
Đăng ngày 19-09-2020 02:51:49 PM
Giá : 135.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ thú 1972] Tờ 200 đồng 1972 con Nai Việt Nam Cộng Hòa
Đăng ngày 15-07-2020 02:29:20 PM
Giá : 162.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ hoa văn 1969] Tờ 200 đồng hoa văn 1969
Đăng ngày 18-07-2020 02:09:10 PM
Giá : 165.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ 1955 lần 1] Tờ 1 đồng Đập lúa - Ruộng muối
Đăng ngày 19-09-2020 02:46:39 PM
Giá : 175.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[BỘ VNCH 1964] Tờ 20 đồng Cá Hóa Long
Đăng ngày 05-01-2021 06:36:32 AM
Giá : 195.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ VNCH 1955 lần 1] Tờ 100 đồng máy cày 1955
Đăng ngày 18-07-2020 03:01:22 PM
Giá : 196.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ 1955 lần 2] Tờ 10 đồng Cá Chép - Con thuyền, bến nước
Đăng ngày 01-04-2021 03:07:47 PM
Giá : 225.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

[Bộ VNCH 1960 - 1962] Tờ 100 đồng VNCH nhà hát Opera, Đập Đồng Cam
Đăng ngày 04-01-2021 11:15:08 PM
Giá : 225.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ tướng 1966] Tờ 100 đồng 1966 cụ Lê Văn Duyệt
Đăng ngày 18-07-2020 02:37:14 PM
Giá : 248.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ 1964] Tờ 500 đồng Lân đấu
Đăng ngày 19-01-2021 08:40:04 AM
Giá : 260.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1966] Tờ 50 đồng hoa văn dây leo tím
Đăng ngày 19-01-2021 03:36:59 PM
Giá : 355.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1955 lần 1] Tờ 20 đồng Xe bò chở rơm - Phụ nữ đang xúc than
Đăng ngày 13-11-2021 11:42:42 AM
Giá : 450.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1960 - 1962] Tờ 200 đồng Bụi trúc - Bến đò trên sông
Đăng ngày 19-01-2021 10:09:43 AM
Giá : 460.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Giấy Thông hành Việt Nam Cộng Hòa
Đăng ngày 19-01-2021 03:16:17 PM
Giá : 540.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1955 -1956] Tờ 20 đồng Cây chuối - Quang cảnh cày ruộng
Đăng ngày 19-01-2021 09:55:03 AM
Giá : 590.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1955 lần 1] Tờ 50 đồng Xỏ mũi trâu - Nông dân đang phơi thóc
Đăng ngày 13-11-2021 11:45:28 AM
Giá : 700.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Bộ Tướng VNCH] Tờ 200 đồng1966 cụ Nguyễn Huệ
Đăng ngày 04-01-2021 11:11:57 PM
Giá : 960.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ 1955 lần 1] Tờ 500 đồng Chùa Thiên Mụ
Đăng ngày 01-04-2021 10:29:19 AM
Giá : 1.125.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

[Bộ 1955] Tờ 200 đồng Lính bồng súng - Nông dân gánh lúa
Đăng ngày 19-01-2021 03:10:16 PM
Giá : 5.850.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây