[Tiền Đông Dương] 2 hào hoa văn
Đăng ngày 18-07-2020 11:41:21 PM
Giá : 58.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Tiền Đông Dương] 5 xu hoa văn
Đăng ngày 18-07-2020 11:44:47 PM
Giá : 62.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Tiền Đông Dương] 1 hào hoa văn
Đăng ngày 18-07-2020 11:39:25 PM
Giá : 62.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Tiền Đông Dương] giấy 1 đồng vàng gánh dừa 194x
Đăng ngày 18-07-2020 03:33:54 PM
Giá : 65.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Tiền Đông Dương] Giấy 5 đồng vàng Gò mối
Đăng ngày 18-07-2020 11:28:29 PM
Giá : 68.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Tiền Đông Dương] Tờ 10 xu Chợ và Voi
Đăng ngày 18-07-2020 11:47:37 PM
Giá : 85.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Tiền Đông Dương] Viện phát hành 1 đồng con Lân
Đăng ngày 18-07-2020 11:31:50 PM
Giá : 98.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Tiền Đông Dương] Tờ 20 xu cô gái Nam Bộ
Đăng ngày 18-07-2020 11:49:31 PM
Giá : 138.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Tiền Đông Dương] Tờ 50 xu cô gái Bắc Bộ
Đăng ngày 18-07-2020 11:51:52 PM
Giá : 142.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Tiền Đông Dương] Tờ 5 hào hoa văn
Đăng ngày 15-04-2021 11:24:29 AM
Giá : 150.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

[Tiền cổ Đông Dương] Tờ 1 đồng vua Bảo Đại - Việt Nam 1953
Đăng ngày 01-04-2021 03:05:00 PM
Giá : 265.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

[Tiền Đông Dương] 100 bạc đông dương 194x quản tượng, KHỔ LỚN
Đăng ngày 18-07-2020 03:27:55 PM
Giá : 265.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Tiền Đông Dương] Tờ 100 đồng vàng gánh muối
Đăng ngày 19-01-2021 09:16:42 AM
Giá : 270.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền cổ Đông Dương] Tờ 10 đồng Vịnh Hạ Long - Việt Nam 1953
Đăng ngày 01-04-2021 02:56:49 PM
Giá : 310.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

[Tiền Đông Dương] Tờ giấy bạc 1 đồng Mũ sắt La Mã (chữ kí 2)
Đăng ngày 19-01-2021 09:22:42 AM
Giá : 330.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền Đông Dương] Tờ 1 đồng chùa 2 nóc 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia dùng chung
Đăng ngày 19-01-2021 09:10:44 AM
Giá : 365.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền Đông Dương] Tờ 10 đồng cô gái Lào
Đăng ngày 19-01-2021 09:39:27 AM
Giá : 375.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền cổ Đông Dương] Tờ 10 đồng Múa Miên Aspara 1953
Đăng ngày 01-04-2021 02:51:05 PM
Giá : 420.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

[Tiền Đông Dương] Tờ 100 đồng vàng Họp chợ - Đền Hùng (khung xanh)
Đăng ngày 19-01-2021 09:26:15 AM
Giá : 420.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền Đông Dương] Tờ 1 đồng Sông Hương, Đền Angcovat 1945
Đăng ngày 05-01-2021 06:40:29 AM
Giá : 435.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Tiền Đông Dương] Tờ 5 đồng Vua Bảo Đại - Việt Nam
Đăng ngày 19-01-2021 09:32:06 AM
Giá : 530.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền Đông Dương] Giấy 1 đồng vàng Thuyền buồm (màu cam)
Đăng ngày 19-01-2021 09:29:04 AM
Giá : 570.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền Đông Dương] Giấy 5 đồng vàng Thủy đình (màu đỏ)
Đăng ngày 19-01-2021 09:45:52 AM
Giá : 580.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền Đông Dương] Giấy 1 đồng vàng Thuyền buồm (màu xanh)
Đăng ngày 19-01-2021 03:14:01 PM
Giá : 670.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền Đông Dương] Tờ 5 đồng Rắn trăm mắt ( Bàn tay Phật) - Campuchia
Đăng ngày 19-01-2021 10:03:44 AM
Giá : 690.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền Đông Dương] Tờ 1 đồng Chùa 3 nóc - Lào
Đăng ngày 19-01-2021 10:06:09 AM
Giá : 765.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền Đông Dương] Giấy 1 đồng vàng Hai em bé màu đẹp
Đăng ngày 19-01-2021 09:58:08 AM
Giá : 925.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền cổ Đông Dương] Giấy hai chục đồng vàng Thành Huế - Phật ngồi (vàng)
Đăng ngày 01-04-2021 02:59:53 PM
Giá : 940.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

[Tiền Đông Dương] Tờ 20 đồng piastres quả Táo
Đăng ngày 28-05-2021 09:09:29 AM
Giá : 950.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền cổ Đông Dương] Giấy bạc 100 đồng Thuyền Buồm 1946
Đăng ngày 01-04-2021 10:35:39 AM
Giá : 1.260.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

[Tiền Đông Dương] Giấy hai chục đồng vàng piastres Vòng ô liu Băng trắng 1936
Đăng ngày 28-05-2021 09:06:26 AM
Giá : 1.350.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền Đông Dương] Tờ 100 đồng vua Bảo Đại - 3 cô gái
Đăng ngày 19-01-2021 08:26:45 PM
Giá : 1.680.000 VNĐ

  • Hàng chuẩn, thật
   Dịch vụ đi kèm đầy đủ
   Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
   Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

   

[Tiền Đông Dương] Tờ 5 đồng piastres Chùa Lào 1953
Đăng ngày 28-05-2021 09:03:33 AM
Giá : 1.850.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền Đông Dương] Tờ 200 đồng vua Bảo Đại, voi và trâu nước, KHỔ LỚN
Đăng ngày 19-01-2021 03:32:40 PM
Giá : 1.920.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền Đông Dương] Giấy 500 đồng Băng trắng KHỔ LỚN
Đăng ngày 19-01-2021 09:42:01 AM
Giá : 1.980.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Bộ Lư] Tờ 100 Piastres Khổ rất lớn chữ ký 4 (1936 - 1939)
Đăng ngày 03-04-2021 09:32:53 AM
Giá : 2.350.000 VNĐ

Hàng chuẩn, thật
Dịch vụ đi kèm đầy đủ
Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

[Tiền cổ Đông Dương] Tờ 20 Piastres 1920 Thánh Thái SÀI GÒN
Đăng ngày 29-03-2021 03:23:08 PM
Giá : 4.999.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

 

[Tiền Đông Dương] Tờ 500 đồng piastres quả địa cầu, Băng đỏ 1951
Đăng ngày 28-05-2021 09:12:16 AM
Giá : 7.850.000 VNĐ

 • Hàng chuẩn, thật
  Dịch vụ đi kèm đầy đủ
  Bảo hành, đổi trả nếu người mua hàng không ưng ý hài lòng
  Kinh doanh chuyên sâu sưu tầm nên mặt hàng và giá cả cạnh tranh nhất

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây